Pages

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Wprowadzenie

Rozumiemy, że są Państwo świadomi i troszczą się o swoje prywatne interesy, i traktujemy to poważnie. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje zasady i praktyki Grupy PEOPLE CAN FLY dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz określa prawa użytkownika do prywatności.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ochrona prywatności informacji jest stałym obowiązkiem i dlatego będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, w miarę jak będziemy podejmować nowe praktyki w zakresie danych osobowych lub przyjmować nowe polityki prywatności w przyszłości.

Z kim można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych przez firmę PEOPLE CAN FLY?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez PEOPLE CAN FLY lub któregokolwiek z członków naszej globalnej grupy, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: gdpr@peoplecanfly.com lub listu na adres podanego przez nas Kontrolera danych osobowych.

W jakich sytuacjach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących sytuacjach:

 1. Jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem, dostawcą lub sprzedawcą grupy People Can Fly, lub pracownikiem któregokolwiek z nich
 2. Jesteś Osobą, która składa wniosek do PEOPLE CAN FLY w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej
 3. Jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową, więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz poniżej.
 4. Jesteś osobą biorącą udział w organizowanych przez grupę PEOPLE CAN FLY spotkaniach on-line/off-line, konferencjach, wideokonferencja

Jeśli uważasz, że chcesz wyjaśnić, jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych – nie wahaj się skontaktować z nami, wysyłając e-mail na podany powyżej adres.

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JAKO OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ STRONĘ PEOPLECANFLY.COM

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są firmy tworzące globalną, międzynarodową organizację – “People Can Fly””:

 1. PCF Group S.A., Aleja Solidarności 171, 00-877 Warszawa, Polska, NIP: PL 5213451404 ; REGON: 141081673 ; Nr KRS 0000812668 – jako Kontroler Wykonawczy;
 2. People Can Fly UK Limited, Gateshead, Northern Design Centre, Abbot’s Hill Baltic Business Quarter, NE8 3DF Wielka Brytania;
 3. People Can Fly Canada Inc., 1000, rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 3700, Montréal, QC H3B 4W5, Kanada;
 4. People Can Fly U.S., LLC, C/O Wagner & Zwerman LLP,201 Old Country Rd Suite 202,Melville NY 11747,US;
 5. People Can Fly Chicago, LLC 1144 W Fulton Market Ste 300 Chicago, IL 60607


Z kim można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: gdpr@peoplecanfly.com lub przesłanie listu na podany powyżej adres.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem, w tym również z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – wraz z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz niezbędność do wykonania umowy jak również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy).
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest podjęcie działań o charakterze windykacyjnym, lub działań związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy).

b) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach rekrutacyjnych.

W przypadku, gdy rekrutacja ma na celu zatrudnienie na podstawie przepisów prawa pracy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy (w zakresie danych objętych tym artykułem, tj .: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, w zakresie zatrudnienia). W pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”), w szczególności jego art. 6.1.a oraz art. 9.2.a;

c) Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte w plikach Essential Cookies na podstawie uzasadnionego interesu współadministratora (art. 6.1.f) RODO.

Naszym uzasadnionym interesem jest udostępnienie serwisu PeopleCanFly.com i dbanie o jego bezpieczeństwo oraz gromadzenie podstawowych statystyk. Ewentualne zbierane dane obejmują: Twój źródłowy adres IP, kraj pochodzenia adresu IP, odsyłacz http – oznacza stronę, z której do nas dotarłeś. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w plikach Cookie innych niż Essential Cookies na podstawie Państwa zgody (art. 6.1.a) GDPR), którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać korzystając z naszego Zestawu Zgody na Pliki Cookie.

d) Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu współadministratora (art. 6.1.f) RODO).

Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ewentualne zbierane dane obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator komunikatora, nick komunikatora, nazwa miejsca pracy, IP adres.

Czy będziemy profilować Twoje dane osobowe, czy też będziemy podejmować automatyczne decyzje w oparciu o Twoje dane osobowe?

Nie. Nie zamierzamy tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe, ani podejmować automatycznych decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

Czy podanie nam swoich danych osobowych jest konieczne?

Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes są nam potrzebne, aby umożliwić obsługę strony PeopleCanFly.com. W przypadku innych danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – dane te są podawane dobrowolnie.

Jakie są Twoje prawa jako podmiotu danych?

Masz do tego prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. poprawiania (korygowania) swoich danych osobowych;
 3. wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@peoplecanfly.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed dokonaniem cofnięcia;
 4. ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 5. usunięcie Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 6. możliwość przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do skontaktowania się w każdej chwili z właściwym organem nadzorczym Unii Europejskiej lub państw członkowskich w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Jak długo PEOPLECANFLY przechowuje Państwa dane?

 1. PEOPLE CAN FLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes nie dłużej niż 5 lat.
  PEOPLE CAN FLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania aktualnej rekrutacji. Po zakończeniu procesu dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przechowywane w celach archiwalnych i dowodowych przez okres 5 lat;
 3. PEOPLE CAN FLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes nie dłużej niż 12 miesięcy.
  PEOPLE CAN FLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
 4. PEOPLE CAN FLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes nie dłużej niż 12 miesięcy. PEOPLE CAN FLY przechowuje Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.


Komu możemy ujawnić Państwa dane?

PEOPLE CAN FLY może ujawnić Państwa dane osobowe swoim usługodawcom lub dostawcom, np: dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych lub dostawcom rozwiązań marketingowych. Państwa dane osobowe będą jednak zawsze traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, które nie działają w naszym imieniu, chyba że wyrazili Państwo zgodę na ich ujawnienie na piśmie lub w formie elektronicznej, lub jeśli nie jesteśmy do tego prawnie uprawnieni lub zobowiązani.

Jako organizacja globalna możemy przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do innych spółek People Can Fly wymienionych jako współadministratorzy, jeśli jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów współadministratorów wymienionych powyżej. W takim przypadku przekazanie danych jest zabezpieczone wzajemnymi porozumieniami opartymi na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Privacy Policy

Privacy Policy


Introduction

We understand that you are aware of and care about your own personal privacy interests, and we take that seriously. This Privacy Notice describes the PEOPLE CAN FLY Group policies and practices regarding its collection and use of your personal data, and sets forth your privacy rights.

We recognize that information privacy is an ongoing responsibility, and so we will from time to time update this Privacy Policy as we might undertake new personal data practices or adopt new privacy policies in future.

Whom you can contact regarding processing of your personal data by PEOPLE CAN FLY?

Should you have any questions regarding the processing your personal data by PEOPLE CAN FLY, or any of members of our global group, please do not hesitate to contact us by sending an e-mail to: gdpr@peoplecanfly.com or by sending us a letter to the address of personal data Controller provided.

In what situations we process your personal data?

We process your personal data in the following scenarios:

 1. You are the actual or potential Client, Supplier or Vendor of People Can Fly group member, or an Employee of any of those
 2. You are the Person who applies to PEOPLE CAN FLY in one of recruitment processes published on our website.
 3. You are a visitor of our website
 4. You are a participant in on-line/off-line meetings, conferences, videoconferences organized by the PEOPLE CAN FLY group

If you feel, that you want to clarify what is the purpose of processing of your personal data – do not hesitate to contact us by sending an e-mail address provided above.

PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA AS PEOPLECANFLY.COM SITE VISITOR

Who is the Controler of Your personal data?

Joint-Controllers of your personal data are companies forming a global, international organization – „People Can Fly”:

 1. PCF Group S.A., Aleja Solidarności 171, 00-877 Warsaw, Poland, VAT ID: PL 5213451404; REGON: 141081673; KRS No. 0000812668 – as the Executive Controlle
 2. People Can Fly UK Limited, Gateshead, Northern Design Centre, Abbot’s Hill Baltic Business Quarter, NE8 3DF Great Britain
 3. People Can Fly Canada Inc., 1000, rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 3700, Montréal, QC H3B 4W5, Canada
 4. People Can Fly U.S., LLC, C/O Wagner & Zwerman LLP,201 Old Country Rd Suite 202,Melville NY 11747,US
 5. People Can Fly Chicago, LLC 1144 W Fulton Market Ste 300 Chicago, IL 60607


Whom you can contact regarding processing of your personal data?

Should you have any questions regarding the processing your personal data, please do not hesitate to contact us by sending an e-mail to: gdpr@peoplecanfly.com or by sending us a letter to the address provided above.

What is the purpose of the processing of your personal data and what are legal basis for the processing?

 1. We process your personal data for the purpose of:
  • conclusion and performance of the contract with you, including the entity you represent – including the need to take appropriate actions before concluding the contract, in particular presenting an offer with the possibility of placing an order/inquiry and negotiating the terms of the contract ( basis legal: Article 6 (1) (b) GDPR, ie taking action before concluding a contract and the necessity to perform the contract as well as Art. 1 lit. f) GDPR, i.e. the legitimate interest of communicating with contact persons in the scope of contract performance).
  • investigation or defense against possible claims (legal basis: Art. 6 (1) (f) of the GDPR, ie the legitimate interest of taking debt collection actions or actions related to improper performance of the contract).
 2. We process your personal data for recruitment purposes. In case when the recruitment is aimed at employment on the basis of the provisions of labor law, the legal basis for processing is Art. 221 § 1 of the Labor Code (with regard to the data covered by this article, name, and surname, date of birth, residence address, correspondence address, education, employment). In other cases, the data will be processed on the basis of your consent, pursuant to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) no. 2016/679 of 27 April 2016 (“GDPR”), in particular art. 6.1.a and art. 9.2.a;
 3. We process your personal data included in Essential Cookies – more about Cookies based on a legitimate interest of the joint-controller (art. 6.1.f) of GDPR). Our legitimate interest is a provision of PeopleCanFly.com website and taking care about it’s security and gather basic statistics. Possible data gathered covers: your source IP address, country of IP address origin, a http referrer – means the site from which you reached us.We may also process your personal data included in Cookies other than Essential Cookies based on your consent (art. 6.1.a) of GDPR), which you may withdraw at any time using our Cookie Consent Kit.
 4. We process your personal data on the basis of the legitimate interest of the joint controller (Article 6.1.f) of the GDPR).

Our legitimate interest is to ensure security and defend against any claims (legal basis: Article 6 (1) (f) of the GDPR. Possible collected data include name, surname, telephone number, e-mail address, communicator ID, communicator nickname, workplace name, IP address.

Are we going to profile your personal data, or take automatic decisions based on your personal data?

No. We are not going to create profiles based on your personal data, or take automatic decisions based on your personal data.

Is it necessary for you to provide us with your personal data?

Your personal data processed based on our legitimate interest is required for us to enable serve PeopleCanFly.com website.
For any other personal data, processed based on your consent – this data is freely given.

What are your rights as Data Subject?

You have the right to:

 1. access to your personal data;
 2. rectification (correction) of your personal data;
 3. withdraw your consent at any time by sending an e-mail to gdpr@peoplecanfly.com. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before the withdrawal was done;
 4. restrict processing of your personal data;
 5. erasure of your personal data (the right to be forgotten);
 6. data-portability.

You have the right to contact the responsible supervisory authority of the European Union or the member states at any time in the event of possible breaches of data protection regulations.

How long does PEOPLECANFLY store your data?

a) PEOPLE CAN FLY stores your personal data processed on the basis of our legitimate interest for no longer than 5 years.

PEOPLE CAN FLY stores your personal data processed on the basis of your consent until you withdraw your consent to the processing, but no longer than 5 years.

b) Your personal data will be processed for the entire duration of the current recruitment. After completing the process, the data will be deleted, unless you consent to the process for the purposes of future recruitment. In this case, the data will be processed until you withdraw your consent. If you do not consent to the processing of personal data for the purposes of future recruitment and withdraw your consent to the processing of data, the data will be stored for archival and evidence purposes for a period of 5 years;

c) PEOPLE CAN FLY stores your personal data processed on the basis of our legitimate interest for no longer than 12 months.

PEOPLE CAN FLY stores your personal data processed on the basis of your consent until you withdraw your consent to the processing, but no longer than 12 months.

d) PEOPLE CAN FLY stores your personal data processed on the basis of our legitimate interest for no longer than 12 months.

PEOPLE CAN FLY stores your personal data processed on the basis of your consent until you withdraw your consent to the processing, but no longer than 12 months.

To whom we may disclose your data?

PEOPLE CAN FLY can disclose your personal data to its service providers or vendors e.g.: IT service providers, hosting providers, or marketing solutions providers. However, your personal data will always be treated confidentially and will not be disclosed to third parties who are not acting on our behalf, unless you have consented to its disclosure in writing or electronically or unless we are legally entitled or obliged to do so.

As a global organization we may transfer your data outside of European Economic Area (EEA) – to other People Can Fly companies mentioned as joint-controllers, if it’s necessary to fulfil the legitimate interest of the joint-controllers mentioned above. In this case the transfer is secured by mutual agreements based on standard contractual clauses approved by the European Commission.

Copyright © 2020 PCF GROUP S.A.

PCF Group Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw at al. Solidarności 171, 00-877 Warsaw, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register under the National Court Register Number (KRS): 0000812668, having the Tax Identification Number (NIP): 5213451404, National Business Registry Number (REGON): 141081673 and the share capital of PLN 599.004,52 fully paid-in.
×