Pages

PCF GROUP (PEOPLE CAN FLY) zaoferuje ostatecznie akcje serii F niemal wyłącznie firmie KRAFTON. Wartość oferty wyniesie ponad 134 mln zł.

PCF GROUP (PEOPLE CAN FLY) zaoferuje ostatecznie akcje serii F niemal wyłącznie firmie KRAFTON. Wartość oferty wyniesie ponad 134 mln zł.

NINIEJSZY MATERIAŁ I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

NINIEJSZY MATERIAŁ SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO MATERIAŁU.

1 czerwca 2023 r.

PCF Group, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, zdecydowała o zaoferowaniu około 3,34 mln akcji serii F po cenie 40,20 zł za akcję. Oferta zostanie skierowana niemal wyłącznie do firmy KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcy i producenta gier, z którym Spółka wcześniej zawarła umowę inwestycyjną. Łączna wartość emisji wyniesie tym samym około 134,4 mln zł.

–  Zdecydowaliśmy się ustalić cenę emisyjną akcji serii F na tym samym poziomie co cena określona w umowie inwestycyjnej z KRAFTON, czyli 40,20 zł za akcję, oraz finalnie zaoferować nowe akcje niemal wyłącznie firmie KRAFTON, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej. Łączna wartość oferty wyniesie tym samym około 134,4 mln zł, co jest oczywiście kwotą niższą niż planowaliśmy pozyskać w ramach SPO. Jesteśmy przekonani o słuszności objętej strategii rozwoju i zamierzamy ją realizować, szukając dodatkowych źródeł jej finansowania w przyszłości – powiedział Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group.

Zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w marcu tego roku, KRAFTON zobowiązał się objąć akcje serii F stanowiące 10% kapitału zakładowego po przeprowadzeniu oferty.

Zaktualizowana w styczniu tego roku strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada wydanie większości gier z jej portfela w modelu self-publishing. Celem strategicznym PCF Group jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022.

People Can Fly pracuje obecnie nad siedmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Cztery z nich to gry z segmentu AAA, z czego jedna – Projekt Gemini – jest już w fazie produkcyjnej i realizowana jest w modelu work-for-hire na zlecenie Square Enix, wieloletniego wydawcy grupy. Trzy kolejne gry z segmentu AAA – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – znajdują się w preprodukcji i Spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest Projekt Red, z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się ponadto dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Bulletstorm VR oraz Green Hell VR – realizowane przez Incuvo, spółkę zależną PCF Group.

Na realizację nowej strategii Spółka planuje wykorzystać także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania.

Niedawno spółka zależna PCF Group – People Can Fly Canada – zawarła umowy z Bank of Montreal dotyczące udzielenia jej dwóch kredytów obrotowych: do 1,2 mln dolarów kanadyjskich (około 3,7 mln zł) na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada, oraz do 8 mln dolarów kanadyjskich (około 24,8 mln zł) na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie.

W tym tygodniu PCF Group poinformowała natomiast o rozpoczęciu negocjacji z Bankiem Pekao dotyczących udzielenia kredytu w kwocie do 50 mln zł na finansowanie kosztów związanych z produkcją gier na zlecenie.

Obok rozwijania własnej działalności wydawniczej, strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada również możliwość współpracy z renomowanymi partnerami w modelu work-for-hire. Tego rodzaju umowy zapewniają PCF Group stabilność finansową, a jednocześnie przestrzeń do eksperymentowania i rozwoju.

Przed tygodniem Spółka poinformowała o prowadzonych negocjacjach dotyczących zawarcia umowy produkcyjno-wydawniczej z jednym z renomowanych, globalnych wydawców. Jeśli negocjacje zakończą się pozytywnie, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o nowy projekt.

***

People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. People Can Fly wyprodukowało m.in. gry: Painkiller (premiera w 2004 roku), Bulletstorm (2011), Gears of War: Judgment (2013) oraz Outriders (2021).

W Grupie pracuje obecnie ponad 640 osób, dwie trzecie w Europie i jedna trzecia w Ameryce Północnej, z czego prawie 450 osób to deweloperzy.

W styczniu 2023 roku Grupa zaktualizowała swoją strategię rozwoju – celem jest wzmocnienie działalności wydawniczej Grupy oraz realizacja większości projektów w modelu self-publishing oraz w modelu gra jako usługa (Game as a Service). Spółka zamierza także kontynuować rozbudowę zespołów deweloperskich.

Od grudnia 2020 roku akcje spółki PCF Group, do której należy studio People Can Fly, notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym oraz został przygotowany wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących emisji i oferty nowych akcji PCF Group S.A. („Spółka”). Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym materiale („Akcje Nowej Emisji”) i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich oferty lub subskrypcji, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Nowej Emisji. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego materiału żadnych materiałów służących promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodne z prawem. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani emisji ani zachęty do złożenia oferty zakupu, nabycia lub objęcia akcji w kapitale Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryce lub innych krajach lub jurysdykcjach. Niniejszy materiał nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Akcje Nowej Emisji nie były ani nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani w żadnym stanowym organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych ani w żadnym organie innych jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i zgodnych z właściwymi przepisami stanowego prawa papierów wartościowych i przepisami takiego prawa obowiązującymi w innych jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akcje Nowej Emisji nie uzyskały zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia ani rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), stanowych komisji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani innych organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żaden z tych organów nie dokonywał merytorycznej oceny ani zatwierdzenia oferty Akcji Nowej Emisji. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryce ani na rachunek lub na rzecz obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki i osób pochodzących z tych krajów.

Niniejszy materiał zawiera (lub może zawierać) pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak „mieć na celu”, „przewidywać”, „być przekonanym”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „oczekiwać” i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym materiale dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym materiale mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego materiału. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym materiale nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Niniejszy materiał nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Nowej Emisji. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Nowej Emisji w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Nowej Emisji. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

People Can Fly i Incuvo ujawniają projekt Thunder. Bulletstorm VR ukaże się w tym roku!

People Can Fly i Incuvo ujawniają projekt Thunder. Bulletstorm VR ukaże się w tym roku!

Warszawa, 1 czerwca 2023 r. – Rozpoczyna się nowy, ekscytujący rozdział w historii gry Bulletstorm. Bulletstorm VR zaoferuje graczom zupełnie nowy wymiar rozrywki w kultowym shooterze od studia People Can Fly – wciągający bardziej niż kiedykolwiek.

W grze Bulletstorm VR gracze wcielą się w byłego dowódcę oddziału Dead Echo, Graysona Hunta, który przemierza niebezpieczną planetę Stygię – tym razem w świecie wirtualnej rzeczywistości. Wyrusz w komicznie brutalną podróż, podczas której Grayson wraz z załogą zawalczą o przetrwanie i zaplanują zemstę na zdradzieckim generale Sarrano.

Zobacz zwiastun Bulletstorm VR

“Bulletstorm VR powraca ze wszystkim za co gracze pokochali oryginalną grę – ze światem, postaciami i systemem Skillshotów, który rozbudza kreatywność i chęć eksperymentowania z rozgrywką. Technologia VR sprawia, że system jest jeszcze bardziej wciągający i intuicyjny niż kiedykolwiek” – mówi Bartosz Kmita, Chief Creative Director w People Can Fly. “Nie możemy się doczekać aż ujawnimy jeszcze więcej materiałów z gry bliżej jej premiery.”

“Dla studia specjalizującego się w grach wirtualnej rzeczywistości, Bulletstorm VR jest projektem wręcz wymarzonym” – dodaje Andrzej Wychowaniec, CEO w Incuvo. “Gry z gatunku shooter są idealne do grania w technologii VR, a Bulletstorm to strzał w dziesiątkę – nie tylko dzięki szerokiemu wachlarzowi broni, ale chociażby Smyczy – kierowanie nią kontrolerem VR daje mnóstwo zabawy i satysfakcji. Do tego wyraziste postacie i egzotyczny, kolorowy świat pełen akcji; Bulletstorm VR ma to wszystko!”

Copyright © 2015 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
Please enter your birth date to continue
x