Pages

People Can Fly aktualizuje Strategię; stawia na self-publishing, celem Grupy jest osiągnięcie co najmniej 3,0 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027

People Can Fly aktualizuje Strategię; stawia na self-publishing, celem Grupy jest osiągnięcie co najmniej 3,0 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027

Warszawa, 31.01.2023 r.

  • Zarząd PCF Group przyjął aktualizację strategii rozwoju Spółki oraz grupy People Can Fly. Większość gier z portfela Grupy będzie realizowana w modelu self-publishing. W opinii Zarządu, w dłuższej perspektywie może być on dużo bardziej dochodowy od realizowanego dotychczas modelu współpracy z wydawcami. Celem strategicznym Grupy jest wygenerowanie co najmniej 3,0 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027.
  • Spółka planuje dalsze wzmocnienie zespołów deweloperskich. Główny akcjonariusz PCF Group zamierza również wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego przyzna kluczowym pracownikom lub współpracownikom prawa do nabycia akcji Spółki, stanowiących do 4,13% obecnego kapitału zakładowego, bez rozwadniania dotychczasowych akcjonariuszy. Nastąpi to pod warunkiem wypracowania przez Grupę 1,5 mld zł skumulowanego zysku EBITDA w latach 2023-2027.
  • Na realizację nowej strategii Spółka planuje pozyskać środki z emisji nowych akcji o wartości od około 205 mln zł do około 295 mln zł.

– Po dwóch latach od debiutu giełdowego możemy stwierdzić, że wszystkie zapowiedziane podczas IPO krótkoterminowe cele strategiczne zostały przez nas zrealizowane, często z nawiązką. Rozwinęliśmy zespoły produkcyjne i pozyskaliśmy światowej klasy profesjonalistów, od dyrektorów kreatywnych po deweloperów. Stanowią oni elitę branży gamingowej. Wielu z nich współpracowało z najbardziej rozpoznawalnymi studiami, tworząc gry, które zdobyły uznanie graczy i osiągnęły sukces komercyjny. Przeprowadziliśmy również wewnętrzną transformację, od sposobu pracy nad projektami po globalne wzmocnienie struktur wsparcia. Mamy zasoby, doświadczenie i wiedzę, by efektywnie pracować nad kilkoma projektami jednocześnie. Od debiutu na GPW, nasze zespoły w Ameryce Północnej rozpoczęły prace nad dwoma zupełnie nowymi grami z segmentu AAA, z atrakcyjnymi grupami docelowymi, które dziś są już w fazie preprodukcji powiedział Sebastian Wojciechowski, CEO People Can Fly.

W ostatnich dwóch latach Grupa zakończyła również z sukcesem prace nad grą Outriders i dodatkiem do tej gry Outriders: Worldslayer, w ramach współpracy z wydawcą, Square Enix. Ponadto, znacząco wzmocniła – liczebnie i kompetencyjnie – zespoły produkcyjne, m.in. dzięki przejęciu nowych zespołów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. W Grupie pracuje obecnie ponad 600 osób, wobec około 280 na koniec 2020 r.

– Spółka zgromadziła również wystarczającą wiedzę, umiejętności i zasoby, aby podjąć się wydawania gier. Jesteśmy gotowi dostarczać nasze gry graczom w pełni samodzielnie. Nie mamy wątpliwości, że w dłuższej perspektywie może to być dużo bardziej dochodowa działalność od realizowanego dotychczas modelu współpracy z wydawcami. Samodzielnie wydając grę mamy większą kontrolę nad procesem jej tworzenia, możemy wybrać optymalny model monetyzacji oraz kształtować strategię marketingową, sprzedażową i dystrybucyjną. Self-publishing oczywiście pozwala również producentowi zachować większy udział w przychodach ze sprzedaży. Mamy przy tym świadomość, że taka działalność łączy się z większym ryzykiem. Będziemy je minimalizować poprzez dywersyfikację portfela gier i pracę nad kilkoma grami jednocześnie – powiedział Vladimir Makarychev, dyrektor wydawniczy (Head of Publishing) People Can Fly.

People Can Fly pracuje obecnie nad siedmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania prac. Jeszcze w 2023 roku wydana zostanie gra o nazwie kodowej Projekt Thunder, przeznaczona na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR), realizowana przez spółkę zależną Grupy, Incuvo. Incuvo pracuje także nad grą Green Hell VR, która miała swoją premierę w ubiegłym roku na platformach Oculus Quest 2, Oculus Rift, Pico oraz na PC, a w bieżącym zadebiutuje na kolejnych platformach VR (HTC i Sony). W fazie preprodukcji znajdują się natomiast cztery gry z segmentu AAA. Trzy z nich – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria (każdy realizowany przez odrębny zespół) – Spółka zamierza wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Na 2026 rok planowana jest z kolei premiera gry o nazwie kodowej Projekt Gemini, którą People Can Fly realizuje w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire) z długoletnim wydawcą Grupy, Square Enix. Kolejną grą w portfelu People Can Fly jest Projekt Red, obecnie będący w fazie koncepcyjnej.

– Celem strategicznym Spółki jest wygenerowanie łącznych przychodów w latach 2023-2027 na poziomie co najmniej 3,0 mld zł. Jesteśmy przekonani, że zwiększenie skali działalności PCF w wyniku realizacji strategii przyniesie znaczący wzrost wartości dla akcjonariuszy powiedziała Satoko Jenkins, dyrektor finansowa (CFO) People Can Fly.

Przy wybranych projektach People Can Fly nadal będzie współpracować z renomowanymi partnerami w modelu work-for-hire, jeśli pojawią się atrakcyjne możliwości takiej współpracy. Tego rodzaju umowy zapewniają Spółce stabilność finansową, a jednocześnie przestrzeń do eksperymentowania, rozwoju oraz – w przypadku przekroczenia przez te projekty progu rentowności – zapewniają dodatkowe korzyści finansowe

Wśród kluczowych założeń strategii rozwoju People Can Fly jest także dalsze zwiększanie liczebności zespołów produkcyjnych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej retencji i satysfakcji pracowników oraz unikalnej kultury organizacyjnej.

Główny akcjonariusz PCF Group – pan Sebastian Wojciechowski – zamierza również wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego przyzna kluczowym pracownikom lub współpracownikom prawa do nabycia akcji Spółki, stanowiących do 4,13% obecnego kapitału zakładowego, bez rozwadniania dotychczasowych akcjonariuszy. Nastąpi to w szczególności pod warunkiem wypracowania przez Grupę 1,5 mld zł skumulowanego zysku EBITDA w latach 2023-2027. Połowa akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego zostanie przydzielona uprawnionym osobom po przekroczeniu 80% wskazanego poziomu skumulowanego zysku EBITDA, a druga połowa – wraz ze wzrostem poziomu skumulowanego wyniku EBITDA do poziomu docelowego, kiedy to 100% oferowanych akcji zostanie przydzielonych uprawnionym pracownikom lub współpracownikom Grupy.

Akcje te będą oferowane po wyższej z następujących cen:

  • cena za akcję Spółki na GPW z dnia przydzielenia akcji uprawnionej osobie (rozumianego jako dzień zawarcia umowy pomiędzy osobą uprawnioną a głównym akcjonariuszem Spółki);
  • cena za akcję dla inwestorów instytucjonalnych z IPO Spółki w 2020 roku;
  • cena za akcję ustaloną w ramach planowanej nowej emisji akcji Spółki.

Akcje należące do głównego akcjonariusza (poza akcjami przeznaczonymi do programu motywacyjnego lub zakupionymi po IPO) będą wciąż objęte ograniczeniem sprzedaży (lock-up), który został przedłużony do końca 2027 roku, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Na realizację nowej strategii Spółka planuje pozyskać środki z emisji nowych akcji o wartości od około 205 mln zł do około 295 mln zł. Zostanie ona przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej (niewymagającej opublikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR. Ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu.

Pozyskaną kwotę Spółka planuje w całości przeznaczyć na dokończenie projektów Dagger, Bifrost i Victoria poprzez zwiększenie liczebności zespołów deweloperskich do poziomu odpowiadającego poszczególnym etapom produkcji tych gier.

Stosowne uchwały dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zostaną poddane pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie, które zostało zwołane na 28 lutego br.

Dodatkowo, na realizację nowej strategii Spółka zamierza wykorzystać środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania, które nie spowodują rozwodnienia akcjonariuszy.

PCF Group opublikowała także wybrane szacunkowe wyniki finansowe Grupy za 2022 rok:

  • Przychody ze sprzedaży: 170 mln zł
  • Zysk EBITDA: 48,5 mln zł

Pełny raport roczny za 2022 rok Spółka planuje opublikować 27 kwietnia br.

***

People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. People Can Fly wyprodukowało m.in. gry: Painkiller (premiera w 2004 r.), Bulletstorm (2011 r.), Gears of War: Judgment (2013 r.) oraz Outriders (2021 r.).

W Grupie pracuje obecnie ponad 600 osób, dwie trzecie w Europie i jedna trzecia w Ameryce Północnej, z czego 400 osób to deweloperzy.

Od grudnia 2020 r. akcje spółki PCF Group, do której należy studio People Can Fly, notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

NBS Communications
Piotr Wojtaszek

e-mail: pwojtaszek@nbs.com.pl

kom. 500 202 355

Krzysztof Woch

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

kom. 516 173 691

***

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument został przygotowany przez PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („PCFG”). Jego celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących Grupy Kapitałowej PCFG („Grupa PCFG”). Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi kompletnej analizy sytuacji finansowej Grupy PCFG. Dane zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień jego sporządzenia, w związku z czym niniejszy dokument nie będzie podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu.

Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym Grupy PCFG.

Niniejszy dokument został przygotowany z zachowaniem należytej staranności, niemniej jednak PCFG nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji w nim zawartych, w szczególności w przypadku, gdyby materiały, na których oparto się przy jego sporządzeniu, okazały się niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. PCFG zaleca, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek instrumentów finansowych Grupy PCFG opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach PCFG sporządzonych i opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które są wiarygodnym źródłem danych dotyczących Grupy PCFG. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku, na którym działa PCFG lub Grupa PCFG lub spółki należące do Grupy PCFG, wykorzystane w niniejszym dokumencie, zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Dokumentu Strategii i nie zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji.

PCFG oraz członkowie jej organów, a także pracownicy i współpracownicy oraz doradcy biorący udział w opracowaniu niniejszego dokumentu ani żaden podmiot z Grupy PCFG nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub wynikające z jego treści ani za jego dowolne wykorzystanie. Ponadto niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia, ani zobowiązania żadnej z wyżej wymienionych osób.

Niniejszy dokument oraz opisy w nim zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w szczególności „cele, aspiracje, planowane”, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych, jednak nie są one i nie mogą być traktowane jako prognozy wyników finansowych. Zawarte w niniejszym dokumencie stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników (także pozostających poza kontrolą PCFG), które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Grupy PCFG oraz PCFG mogą istotnie odbiegać od stwierdzeń wskazanych w niniejszym dokumencie, w tym oczekiwanych wyników finansowych opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument może zawierać informacje lub wskaźniki finansowe, które nie były przedmiotem audytu, przeglądu lub innej oceny ze strony zewnętrznego audytora.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie podlega ograniczeniom lub może być zakazane przez prawo.

People Can Fly otwiera nowe studio w Krakowie

People Can Fly otwiera nowe studio w Krakowie

Warszawa, 24.11.2022 r.

PCF Group S.A. (People Can Fly) otworzyło kolejne biuro na południu Polski – w Krakowie. 

„Konsekwentnie rozbudowujemy nasze zespoły w Polsce i na świecie. Otwarcie biura w Krakowie jest częścią realizacji strategii Grupy i ważnym krokiem w rozwoju naszego nowego, oryginalnego IP – projektu Red.” – mówi Mateusz Kirstein, Co-Head of Studios, Europe w People Can Fly. – „W południowej Polsce jesteśmy już obecni dzięki PCF Rzeszów oraz katowickiemu Incuvo; Krakowowi przyglądaliśmy się już od pewnego czasu. Wierzymy, że ten ruch pozwoli nam na dalsze umacnianie zespołów deweloperskich i projektów People Can Fly.” – dodaje Kirstein.

Projekt Red – nowe, oryginalne IP w portfolio Grupy – znajduje się obecnie w fazie koncepcyjnej. 

PCF Kraków jest czwartym biurem studia People Can Fly w Polsce i ósmym na świecie.

People Can Fly zatrudnia ponad 600 pracowników w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie, Newcastle, Nowym Jorku, Chicago, Montrealu i Toronto, a także w systemie pracy zdalnej. Obecnie Studio pracuje nad 7 projektami równolegle. Trwają prace nad Gemini – nowym projektem dla Square Enix; projektami Dagger, Bifrost oraz Victoria – grami przeznaczonymi do wydania w modelu self-publishing; projektem w fazie koncepcyjnej – Red; jak również dwoma projektami opartymi o technologię VR – Green Hell VR oraz nowym projektem będącym adaptacją VR jednego z IP z portfolio Grupy. W tym roku Studio obchodzi 20 rocznicę swojego istnienia.

Copyright © 2015 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
Please enter your birth date to continue
x