Pages

IPO

Oferta
publiczna


Oferta publiczna akcji Spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) objęta obowiązkiem opublikowania prospektu (Oferta) obejmuje łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki (Akcje Sprzedawane).

Akcje Sprzedawane w Ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki (Oferujący).

Pozostałe akcje Spółki niebędące przedmiotem Oferty są objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu (lock-up) do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW.

Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w Transzy Pracowniczej, jak również Inwestorom Instytucjonalnym, a Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych oraz Inwestorom w Transzy Pracowniczej około 3% Akcji Oferowanych.

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym udział Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena akcji

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, wynosi 46,00 zł za akcję (Cena Maksymalna).

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów w Transzy Pracowniczej wynosi 41,40 zł za akcję (Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej).


Wpływy z emisji

Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 85 – 95 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, które zostaną przydzielone inwestorom w poszczególnych transzach, ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji w poszczególnych transzach oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.


Cele emisji

Zarząd PCF Group S.A. zamierza całość środków pozyskanych z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty przeznaczyć na realizację następujących strategicznych celów: • 1

  Dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach, w tym

  – rozbudowa zespołów produkcyjnych w Nowym Jorku i Montrealu do 50-60 deweloperów z doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo oraz przeniesienie powiększonych zespołów do nowych siedzib. Rozbudowa istniejących zespołów produkcyjnych do łącznej liczby 300 osób tylko w obrębie już zawartych umów.


  Termin: 12 – 18 miesięcy             Kwota: 15 – 20 mln PLN

   

 • 2

  Pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 30 – 32 mln PLN

  Dalszy rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 5 – 6 mln PLN

   

 • 3

  Opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością Grupy lub wytworzenie nowego IP, obejmujące.

  – rozpoczęcie prac nad produkcją nowej gry wykorzystującej IP Grupy (istniejące lub nowo wytworzone) oraz związana z tym budowa zespołu deweloperów

  – produkcję w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanej gry, co będzie się wiązało z dalszym rozwojem PCF Framework, a także zbudowaniem kompetencji Grupy w obszarze wydawniczym.

   

  Termin: 24 – 36 miesięcy             Kwota: 35 – 37 mln PLN

   

Do pobrania

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do
11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do 11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zapisy
na akcje

 • 1

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie. Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie i regulaminie Oferty kierowanej do Inwestorów w Transzy Pracowniczej, który został przekazany Inwestorom w Transzy Pracowniczej przez Zarząd Spółki.

   

 • 2

  Zapisy od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.

   

 • 3

  Inwestorzy Indywidualni składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej.

   

 • 4

  Inwestorzy w Transzy Pracowniczej składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej w Transzy Pracowniczej.

   

 • 5

  Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji. Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze.

   

 • 6

  Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany złożeniem zapisu musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (Globalny Koordynator). Inwestorzy w Transzy Pracowniczej nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w terminie określonym w Regulaminie.

 • 7

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych –  Członków Konsorcjum Detalicznego.

 • 8

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego, lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów. Zapisy będą również przyjmowane w formie elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów.

 • 9

  Inwestor Indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 100.000 Akcji Nowej Emisji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

 • 10

  W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.

 • 11

  Zapisy w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji określonych w umowach pomiędzy Inwestorem w Transzy Pracowniczej a Globalnym Koordynatorem oraz stosownych regulaminach Globalnego Koordynatora. Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi posiadać rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Globalnego Koordynatora.

 • 12

  W ramach Transzy Pracowniczej Inwestorzy są uprawnieni do złożenia jednego zapisu. Minimalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem w ramach Transzy Pracowniczej wynosi 1 akcja. Maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem przez Inwestora w Transzy Pracowniczej nie może być większa niż liczba Akcji Nowej Emisji określona przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy Pracowniczej. W przypadku zamiaru objęcia przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej większej liczby Akcji Nowej Emisji niż liczba akcji wynikająca z ich udziału w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej mogą złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych (po cenie nieuwzględniającej dyskonta dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej).

 • 13

  Inwestorom w Transzy Pracowniczej zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do nabycia których uprawnieni będą poszczególni Inwestorzy w Transzy Pracowniczej), które nie będą podlegały redukcji.


Punkty Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje PCF Group S.A. (People Can Fly) od Inwestorów Indywidualnych.

Kontakt

Mateusz Kirstein
+48 22 455 65 21
ir@peoplecanfly.com

Investors Old

PCF jest globalnym twórcą gier AAA

People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA.

Informacje
o firmie

People Can Fly jest producentem gier: Painkiller (premiera 2004), Bulletstorm (premiera 2011) oraz Gears of War: Judgment (premiera 2013). Gry produkowane przez People Can Fly są przeznaczone na konsole Play Station, Xbox, PC oraz dostępne na platformach streamingowych.

Ponadto, People Can Fly w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games – globalnym producentem, wydawcą gier – współpracował przy tworzeniu gier takich jak: Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Unreal Tournament, Spyjinx i Fortnite.

Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games. People Can Fly jest jednym z wiodących europejskich studiów tworzących gry z wykorzystaniem Unreal Engine.

Obecnie People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 r.

People Can Fly został nagrodzony w 2020 roku tytułem „Diamenty Forbesa” – jest to publikowany przez magazyn Forbes coroczny ranking firm najbardziej dynamicznie zwiększających swoją wartość.

W 2020 r. grze Outriders została poświęcona okładka i wielostronicowy artykuł największego magazynu gamingowego na świecie, „Game Informer”. W efekcie trzy kolejne tytuły zespołu People Can Fly, Bulletstorm, Gears of War: Judgment oraz Outriders, jako jedynego dewelopera w Polsce, zostały opublikowane na tytułowej stronie tego prestiżowego, amerykańskiego wydawnictwa.

Globalny
biznes
gamingowy

 • 1

  Potwierdzone sukcesami, unikalne doświadczenie w produkcji gier segmentu AAA.

 • 2

  Jeden z pionierów polskiego i europejskiego rynku gier typu shooter.

 • 3

  Producent gier rozpoznawalnych na całym świecie: Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment.

 • 4

  Międzynarodowy zespół ponad 260 specjalistów, w tym około 200-osobowy zespół zajmujący się produkcją gier pracujący w 6 lokalizacjach na dwóch kontynentach (Europa i Ameryka Płn.).

 • 5

  Stabilny model biznesowy oparty na współpracy z największymi na świecie wydawcami gier: Square Enix, Take-Two Interactive oraz Gearbox.

 • 6

  Perspektywiczny pipeline gier – 3 nowe tytuły klasy AAA w fazie produkcji: Outriders (premiera luty 2021) oraz, 2 nowe gry, w tym jedna realizowana w nowym dla Grupy obszarze gier akcji RPG (premiery obu nowych gier planowane do końca 2024 r.)

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Planowana premiera gry Outriders

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Planowana premiera gry Outriders

Strategia
rozwoju

Celem strategicznym Grupy jest wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo realizujących gry w segmencie AAA. W zakresie produkowanych gier celem People Can Fly jest tworzenie ambitnych i nowatorskich gier AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG.


 • 1

  Produkcja trzech nowych gier z segmentu AAA we współpracy z globalnymi wydawcami

  – Outriders (shooter RPG) – premiera 2 luty 2021 r. – wydawca Square Enix.
  Project Gemini (segment AAA) – planowana premiera do końca 2024 r. – wydawca Square Enix.
  Project Dagger (segment AAA, gra akcji RPG) – planowana premiera do końca 2024 r. – wydawca Take-Two Interactive.

 • 2

  Rozwój międzynarodowego zespołu Grupy

  zatrudnienie nowych deweloperów lub pozyskanie zespołów produkcyjnych w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii  i Polsce.
  uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.

 • 3

  Produkcja gier w modelu self-publishing opartych na własnym IP

  – po przeprowadzeniu odpowiednich przygotowań People Can Fly planuje rozpoczęcie produkcji nowych gier w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone – w modelu self-publishing.
  – rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).

1
Warszawa
2
Łódź
3
Rzeszów
4
Newcastle
5
Montreal
6
New York
1

Warszawa

2

Łódź

3

Rzeszów

4

Newcastle

5

Montreal

6

New York


Grupa zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 260 specjalistów, w tym około 200 osobowy zespół zajmujący się produkcją gier pracujący nad produkcją gier  w 4 studiach i 2 start-up studiach, zlokalizowanych w Polsce (Warszawa, Rzeszów, Łódź), Wielkiej Brytanii (Newcastle), USA (Nowy Jork) i Kanadzie (Montreal). Struktura organizacyjna People Can Fly ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje Grupie możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie.

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi jedna osoba,
powołana na trzyletnią kadencję.

Sebastian Wojciechowski

Sebastian Wojciechowski

Prezes Zarządu PCF Group S.A.

Zespół
kluczowy

Bartosz Kmita

Bartosz Kmita

Dyrektor Kreatywny

Krzysztof Dolaś

Krzysztof Dolaś

Dyrektor Artystyczny ds. Technicznych

Michał Sokal

Michał Sokal

Dyrektor Finansowy

Anna Kulczyńska

Anna Kulczyńska

Dyrektor HR

Piotr Szelenbaum

Piotr Szelenbaum

Dyrektor Departamentu Prawnego

Bartosz Biełuszko

Bartosz Biełuszko

Dyrektor Artystyczny

Jarosław Surowiec

Jarosław Surowiec

Dyrektor Techniczny

Mateusz Kirstein

Mateusz Kirstein

Dyrektor Marketingu

Grzegorz Janicki

Grzegorz Janicki

Dyrektor IT

David Grijns

David Grijns

Dyrektor Studia, People Can Fly New York

Roland Lesterlin

Roland Lesterlin

Dyrektor Kreatywny, People Can Fly New York

Rada
nadzorcza

Mikołaj Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.Krzysztof Dolaś – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.Bartosz Biełuszko – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.Jacek Pogonowski – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2020.Aleksander Marcin Ferenc – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2020.

STRUKTURA
AKCJONARIATU
PRZED OFERTĄ


27.500.000

liczba akcji

 • 58,46% – Sebastian Wojciechowski
 • 17,20% – Pozostali akcjonariusze
 • 10,14% – Bartosz Kmita
 • 7,10% – Bartosz Biełuszko
 • 7,10% – Krzysztof Dolaś

STRUKTURA
AKCJONARIATU
PO OFERCIE


29.562.512

liczba akcji

 • 86,04% – Dotychczasowi akcjonariusze
 • 6,98% – Akcjonariusze którzy obejmą Akcje Nowej Emisji
 • 6,98% – Akcjonariusze którzy obejmą Akcje Sprzedawane


Aktualności

Oferta
publiczna


Oferta publiczna akcji Spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) objęta obowiązkiem opublikowania prospektu (Oferta) obejmuje łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki (Akcje Sprzedawane).

Akcje Sprzedawane w Ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki (Oferujący).

Pozostałe akcje Spółki niebędące przedmiotem Oferty są objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu (lock-up) do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW.

Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w Transzy Pracowniczej, jak również Inwestorom Instytucjonalnym, a Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych oraz Inwestorom w Transzy Pracowniczej około 3% Akcji Oferowanych.

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym udział Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena akcji

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, wynosi 46,00 zł za akcję (Cena Maksymalna).

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów w Transzy Pracowniczej wynosi 41,40 zł za akcję (Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej).


Wpływy z emisji

Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 85 – 95 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, które zostaną przydzielone inwestorom w poszczególnych transzach, ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji w poszczególnych transzach oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.


Cele emisji

Zarząd PCF Group S.A. zamierza całość środków pozyskanych z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty przeznaczyć na realizację następujących strategicznych celów: • 1

  Dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach, w tym

  – rozbudowa zespołów produkcyjnych w Nowym Jorku i Montrealu do 50-60 deweloperów z doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo oraz przeniesienie powiększonych zespołów do nowych siedzib. Rozbudowa istniejących zespołów produkcyjnych do łącznej liczby 300 osób tylko w obrębie już zawartych umów.


  Termin: 12 – 18 miesięcy             Kwota: 15 – 20 mln PLN

   

 • 2

  Pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 30 – 32 mln PLN

  Dalszy rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 5 – 6 mln PLN

   

 • 3

  Opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością Grupy lub wytworzenie nowego IP, obejmujące.

  – rozpoczęcie prac nad produkcją nowej gry wykorzystującej IP Grupy (istniejące lub nowo wytworzone) oraz związana z tym budowa zespołu deweloperów

  – produkcję w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanej gry, co będzie się wiązało z dalszym rozwojem PCF Framework, a także zbudowaniem kompetencji Grupy w obszarze wydawniczym.

   

  Termin: 24 – 36 miesięcy             Kwota: 35 – 37 mln PLN

   

Do pobrania

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do
11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do 11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zapisy
na akcje

 • 1

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie. Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie i regulaminie Oferty kierowanej do Inwestorów w Transzy Pracowniczej, który został przekazany Inwestorom w Transzy Pracowniczej przez Zarząd Spółki.

   

 • 2

  Zapisy od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.

   

 • 3

  Inwestorzy Indywidualni składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej.

   

 • 4

  Inwestorzy w Transzy Pracowniczej składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej w Transzy Pracowniczej.

   

 • 5

  Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji. Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze.

   

 • 6

  Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany złożeniem zapisu musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (Globalny Koordynator). Inwestorzy w Transzy Pracowniczej nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w terminie określonym w Regulaminie.

 • 7

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych –  Członków Konsorcjum Detalicznego.

 • 8

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego, lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów. Zapisy będą również przyjmowane w formie elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów.

 • 9

  Inwestor Indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 100.000 Akcji Nowej Emisji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

 • 10

  W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.

 • 11

  Zapisy w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji określonych w umowach pomiędzy Inwestorem w Transzy Pracowniczej a Globalnym Koordynatorem oraz stosownych regulaminach Globalnego Koordynatora. Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi posiadać rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Globalnego Koordynatora.

 • 12

  W ramach Transzy Pracowniczej Inwestorzy są uprawnieni do złożenia jednego zapisu. Minimalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem w ramach Transzy Pracowniczej wynosi 1 akcja. Maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem przez Inwestora w Transzy Pracowniczej nie może być większa niż liczba Akcji Nowej Emisji określona przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy Pracowniczej. W przypadku zamiaru objęcia przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej większej liczby Akcji Nowej Emisji niż liczba akcji wynikająca z ich udziału w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej mogą złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych (po cenie nieuwzględniającej dyskonta dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej).

 • 13

  Inwestorom w Transzy Pracowniczej zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do nabycia których uprawnieni będą poszczególni Inwestorzy w Transzy Pracowniczej), które nie będą podlegały redukcji.


Punkty Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje PCF Group S.A. (People Can Fly) od Inwestorów Indywidualnych.

Kontakt

Michał Wierzchowski, ccgroup
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

IPO

Oferta
publiczna


Oferta publiczna akcji Spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) objęta obowiązkiem opublikowania prospektu (Oferta) obejmuje łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki (Akcje Sprzedawane).

Akcje Sprzedawane w Ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki (Oferujący).

Pozostałe akcje Spółki niebędące przedmiotem Oferty są objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu (lock-up) do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW.

Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w Transzy Pracowniczej, jak również Inwestorom Instytucjonalnym, a Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych oraz Inwestorom w Transzy Pracowniczej około 3% Akcji Oferowanych.

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym udział Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena akcji

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, wynosi 46,00 zł za akcję (Cena Maksymalna).

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów w Transzy Pracowniczej wynosi 41,40 zł za akcję (Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej).


Wpływy z emisji

Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 85 – 95 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, które zostaną przydzielone inwestorom w poszczególnych transzach, ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji w poszczególnych transzach oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.


Cele emisji

Zarząd PCF Group S.A. zamierza całość środków pozyskanych z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty przeznaczyć na realizację następujących strategicznych celów: • 1

  Dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach, w tym

  – rozbudowa zespołów produkcyjnych w Nowym Jorku i Montrealu do 50-60 deweloperów z doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo oraz przeniesienie powiększonych zespołów do nowych siedzib. Rozbudowa istniejących zespołów produkcyjnych do łącznej liczby 300 osób tylko w obrębie już zawartych umów.


  Termin: 12 – 18 miesięcy             Kwota: 15 – 20 mln PLN

   

 • 2

  Pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 30 – 32 mln PLN

  Dalszy rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 5 – 6 mln PLN

   

 • 3

  Opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością Grupy lub wytworzenie nowego IP, obejmujące.

  – rozpoczęcie prac nad produkcją nowej gry wykorzystującej IP Grupy (istniejące lub nowo wytworzone) oraz związana z tym budowa zespołu deweloperów

  – produkcję w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanej gry, co będzie się wiązało z dalszym rozwojem PCF Framework, a także zbudowaniem kompetencji Grupy w obszarze wydawniczym.

   

  Termin: 24 – 36 miesięcy             Kwota: 35 – 37 mln PLN

   

Do pobrania

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do
11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do 11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zapisy
na akcje

 • 1

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie. Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie i regulaminie Oferty kierowanej do Inwestorów w Transzy Pracowniczej, który został przekazany Inwestorom w Transzy Pracowniczej przez Zarząd Spółki.

   

 • 2

  Zapisy od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.

   

 • 3

  Inwestorzy Indywidualni składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej.

   

 • 4

  Inwestorzy w Transzy Pracowniczej składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej w Transzy Pracowniczej.

   

 • 5

  Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji. Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze.

   

 • 6

  Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany złożeniem zapisu musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (Globalny Koordynator). Inwestorzy w Transzy Pracowniczej nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w terminie określonym w Regulaminie.

 • 7

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych –  Członków Konsorcjum Detalicznego.

 • 8

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego, lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów. Zapisy będą również przyjmowane w formie elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów.

 • 9

  Inwestor Indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 100.000 Akcji Nowej Emisji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

 • 10

  W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.

 • 11

  Zapisy w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji określonych w umowach pomiędzy Inwestorem w Transzy Pracowniczej a Globalnym Koordynatorem oraz stosownych regulaminach Globalnego Koordynatora. Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi posiadać rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Globalnego Koordynatora.

 • 12

  W ramach Transzy Pracowniczej Inwestorzy są uprawnieni do złożenia jednego zapisu. Minimalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem w ramach Transzy Pracowniczej wynosi 1 akcja. Maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem przez Inwestora w Transzy Pracowniczej nie może być większa niż liczba Akcji Nowej Emisji określona przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy Pracowniczej. W przypadku zamiaru objęcia przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej większej liczby Akcji Nowej Emisji niż liczba akcji wynikająca z ich udziału w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej mogą złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych (po cenie nieuwzględniającej dyskonta dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej).

 • 13

  Inwestorom w Transzy Pracowniczej zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do nabycia których uprawnieni będą poszczególni Inwestorzy w Transzy Pracowniczej), które nie będą podlegały redukcji.


Punkty Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje PCF Group S.A. (People Can Fly) od Inwestorów Indywidualnych.

Kontakt

Mateusz Kirstein
+48 22 455 65 21
ir@peoplecanfly.com

Investors Old

PCF jest globalnym twórcą gier AAA

People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA.

Informacje
o firmie

People Can Fly jest producentem gier: Painkiller (premiera 2004), Bulletstorm (premiera 2011) oraz Gears of War: Judgment (premiera 2013). Gry produkowane przez People Can Fly są przeznaczone na konsole Play Station, Xbox, PC oraz dostępne na platformach streamingowych.

Ponadto, People Can Fly w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games – globalnym producentem, wydawcą gier – współpracował przy tworzeniu gier takich jak: Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Unreal Tournament, Spyjinx i Fortnite.

Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games. People Can Fly jest jednym z wiodących europejskich studiów tworzących gry z wykorzystaniem Unreal Engine.

Obecnie People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 r.

People Can Fly został nagrodzony w 2020 roku tytułem „Diamenty Forbesa” – jest to publikowany przez magazyn Forbes coroczny ranking firm najbardziej dynamicznie zwiększających swoją wartość.

W 2020 r. grze Outriders została poświęcona okładka i wielostronicowy artykuł największego magazynu gamingowego na świecie, „Game Informer”. W efekcie trzy kolejne tytuły zespołu People Can Fly, Bulletstorm, Gears of War: Judgment oraz Outriders, jako jedynego dewelopera w Polsce, zostały opublikowane na tytułowej stronie tego prestiżowego, amerykańskiego wydawnictwa.

Globalny
biznes
gamingowy

 • 1

  Potwierdzone sukcesami, unikalne doświadczenie w produkcji gier segmentu AAA.

 • 2

  Jeden z pionierów polskiego i europejskiego rynku gier typu shooter.

 • 3

  Producent gier rozpoznawalnych na całym świecie: Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment.

 • 4

  Międzynarodowy zespół ponad 260 specjalistów, w tym około 200-osobowy zespół zajmujący się produkcją gier pracujący w 6 lokalizacjach na dwóch kontynentach (Europa i Ameryka Płn.).

 • 5

  Stabilny model biznesowy oparty na współpracy z największymi na świecie wydawcami gier: Square Enix, Take-Two Interactive oraz Gearbox.

 • 6

  Perspektywiczny pipeline gier – 3 nowe tytuły klasy AAA w fazie produkcji: Outriders (premiera luty 2021) oraz, 2 nowe gry, w tym jedna realizowana w nowym dla Grupy obszarze gier akcji RPG (premiery obu nowych gier planowane do końca 2024 r.)

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Planowana premiera gry Outriders

Historia
People
Can Fly

’02

Rozpoczęcie działalności  People Can Fly

’04

Światowa premiera gry Painkiller

’07

Epic Games kupuje udziały w People Can Fly

’11

Premiera gry Bulletstorm

’12

Sebastian Wojciechowski w zarządzie PCF

’12

Epic Games jedynym wspólnikiem w PCF

’13

Premiera gry Gears of War: Judgment

’15

Wykup menadżerski od Epic Games przez Sebastiana Wojciechowskiego

’16

Umowa ze Square Enix na produkcję gry Outriders

’17

Założenie studia PCF w UK oraz spółek w USA i Kanadzie

’17

Remaster Bulletstorm – Bulletstorm: Full Clip Edition

’18

Założenie studia PCF w Rzeszowie

’19

Założenie studia PCF w Nowym Jorku

’20

Rozpoczęcie pracy nad kolejnymi grami z segmentu AAA

’20

Debiut na GPW

’21

Planowana premiera gry Outriders

Strategia
rozwoju

Celem strategicznym Grupy jest wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo realizujących gry w segmencie AAA. W zakresie produkowanych gier celem People Can Fly jest tworzenie ambitnych i nowatorskich gier AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG.


 • 1

  Produkcja trzech nowych gier z segmentu AAA we współpracy z globalnymi wydawcami

  – Outriders (shooter RPG) – premiera 2 luty 2021 r. – wydawca Square Enix.
  Project Gemini (segment AAA) – planowana premiera do końca 2024 r. – wydawca Square Enix.
  Project Dagger (segment AAA, gra akcji RPG) – planowana premiera do końca 2024 r. – wydawca Take-Two Interactive.

 • 2

  Rozwój międzynarodowego zespołu Grupy

  zatrudnienie nowych deweloperów lub pozyskanie zespołów produkcyjnych w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii  i Polsce.
  uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.

 • 3

  Produkcja gier w modelu self-publishing opartych na własnym IP

  – po przeprowadzeniu odpowiednich przygotowań People Can Fly planuje rozpoczęcie produkcji nowych gier w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone – w modelu self-publishing.
  – rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).

1
Warszawa
2
Łódź
3
Rzeszów
4
Newcastle
5
Montreal
6
New York
1

Warszawa

2

Łódź

3

Rzeszów

4

Newcastle

5

Montreal

6

New York


Grupa zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 260 specjalistów, w tym około 200 osobowy zespół zajmujący się produkcją gier pracujący nad produkcją gier  w 4 studiach i 2 start-up studiach, zlokalizowanych w Polsce (Warszawa, Rzeszów, Łódź), Wielkiej Brytanii (Newcastle), USA (Nowy Jork) i Kanadzie (Montreal). Struktura organizacyjna People Can Fly ułatwia dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie produkcji gier na całym świecie oraz daje Grupie możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z segmentu AAA jednocześnie.

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi jedna osoba,
powołana na trzyletnią kadencję.

Sebastian Wojciechowski

Sebastian Wojciechowski

Prezes Zarządu PCF Group S.A.

Zespół
kluczowy

Bartosz Kmita

Bartosz Kmita

Dyrektor Kreatywny

Krzysztof Dolaś

Krzysztof Dolaś

Dyrektor Artystyczny ds. Technicznych

Michał Sokal

Michał Sokal

Dyrektor Finansowy

Anna Kulczyńska

Anna Kulczyńska

Dyrektor HR

Piotr Szelenbaum

Piotr Szelenbaum

Dyrektor Departamentu Prawnego

Bartosz Biełuszko

Bartosz Biełuszko

Dyrektor Artystyczny

Jarosław Surowiec

Jarosław Surowiec

Dyrektor Techniczny

Mateusz Kirstein

Mateusz Kirstein

Dyrektor Marketingu

Grzegorz Janicki

Grzegorz Janicki

Dyrektor IT

David Grijns

David Grijns

Dyrektor Studia, People Can Fly New York

Roland Lesterlin

Roland Lesterlin

Dyrektor Kreatywny, People Can Fly New York

Rada
nadzorcza

Mikołaj Wojciechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.Krzysztof Dolaś – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.Bartosz Biełuszko – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2019.Jacek Pogonowski – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2020.Aleksander Marcin Ferenc – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na wspólną trzyletnią kadencję w 2020.

STRUKTURA
AKCJONARIATU
PRZED OFERTĄ


27.500.000

liczba akcji

 • 58,46% – Sebastian Wojciechowski
 • 17,20% – Pozostali akcjonariusze
 • 10,14% – Bartosz Kmita
 • 7,10% – Bartosz Biełuszko
 • 7,10% – Krzysztof Dolaś

STRUKTURA
AKCJONARIATU
PO OFERCIE


29.562.512

liczba akcji

 • 86,04% – Dotychczasowi akcjonariusze
 • 6,98% – Akcjonariusze którzy obejmą Akcje Nowej Emisji
 • 6,98% – Akcjonariusze którzy obejmą Akcje Sprzedawane


Aktualności

Oferta
publiczna


Oferta publiczna akcji Spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) objęta obowiązkiem opublikowania prospektu (Oferta) obejmuje łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,02 PLN każda (Akcje Oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B Spółki (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A Spółki (Akcje Sprzedawane).

Akcje Sprzedawane w Ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy Spółki (Oferujący).

Pozostałe akcje Spółki niebędące przedmiotem Oferty są objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu (lock-up) do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW.

Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom w Transzy Pracowniczej, jak również Inwestorom Instytucjonalnym, a Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych oraz Inwestorom w Transzy Pracowniczej około 3% Akcji Oferowanych.

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym udział Akcji Sprzedawanych, podobnie jak udział Akcji Nowej Emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena akcji

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, wynosi 46,00 zł za akcję (Cena Maksymalna).

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów w Transzy Pracowniczej wynosi 41,40 zł za akcję (Cena Maksymalna w Transzy Pracowniczej).


Wpływy z emisji

Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 85 – 95 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, które zostaną przydzielone inwestorom w poszczególnych transzach, ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji w poszczególnych transzach oraz łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.


Cele emisji

Zarząd PCF Group S.A. zamierza całość środków pozyskanych z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty przeznaczyć na realizację następujących strategicznych celów: • 1

  Dalszy rozwój zespołów produkcyjnych Grupy we wszystkich lokalizacjach, w tym

  – rozbudowa zespołów produkcyjnych w Nowym Jorku i Montrealu do 50-60 deweloperów z doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo oraz przeniesienie powiększonych zespołów do nowych siedzib. Rozbudowa istniejących zespołów produkcyjnych do łącznej liczby 300 osób tylko w obrębie już zawartych umów.


  Termin: 12 – 18 miesięcy             Kwota: 15 – 20 mln PLN

   

 • 2

  Pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych Grupy, lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 30 – 32 mln PLN

  Dalszy rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).


  Termin: 18 – 24 miesięcy             Kwota: 5 – 6 mln PLN

   

 • 3

  Opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością Grupy lub wytworzenie nowego IP, obejmujące.

  – rozpoczęcie prac nad produkcją nowej gry wykorzystującej IP Grupy (istniejące lub nowo wytworzone) oraz związana z tym budowa zespołu deweloperów

  – produkcję w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanej gry, co będzie się wiązało z dalszym rozwojem PCF Framework, a także zbudowaniem kompetencji Grupy w obszarze wydawniczym.

   

  Termin: 24 – 36 miesięcy             Kwota: 35 – 37 mln PLN

   

Do pobrania

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do
11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Harmonogram
oferty

25.11

Publikacja Prospektu

26.11 - 03.12

Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów w Transzy Pracowniczej

27.11 - 04.12

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

04.12

Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Pracowniczej,

04.12

Publikacja Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

07.12 - 09.12

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

do 10.12

Ewentualne zapisy Inwestorów Zastępczych

do 11.12

Przydział Akcji Oferowanych

po 2 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

po 6 tyg.

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zapisy
na akcje

 • 1

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie. Zapisy na Akcje Nowej Emisji Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie i regulaminie Oferty kierowanej do Inwestorów w Transzy Pracowniczej, który został przekazany Inwestorom w Transzy Pracowniczej przez Zarząd Spółki.

   

 • 2

  Zapisy od Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.

   

 • 3

  Inwestorzy Indywidualni składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej.

   

 • 4

  Inwestorzy w Transzy Pracowniczej składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po wskazanej w Prospekcie Cenie Maksymalnej w Transzy Pracowniczej.

   

 • 5

  Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji. Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze.

   

 • 6

  Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany złożeniem zapisu musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (Globalny Koordynator). Inwestorzy w Transzy Pracowniczej nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w terminie określonym w Regulaminie.

 • 7

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych –  Członków Konsorcjum Detalicznego.

 • 8

  Zapisy na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego, lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów. Zapisy będą również przyjmowane w formie elektronicznej, jeżeli Globalny Koordynator lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów.

 • 9

  Inwestor Indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 100.000 Akcji Nowej Emisji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

 • 10

  W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.

 • 11

  Zapisy w Transzy Pracowniczej będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Globalnego Koordynatora lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji określonych w umowach pomiędzy Inwestorem w Transzy Pracowniczej a Globalnym Koordynatorem oraz stosownych regulaminach Globalnego Koordynatora. Inwestor w Transzy Pracowniczej zainteresowany nabyciem Akcji Nowej Emisji w Transzy Pracowniczej musi posiadać rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Globalnego Koordynatora.

 • 12

  W ramach Transzy Pracowniczej Inwestorzy są uprawnieni do złożenia jednego zapisu. Minimalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem w ramach Transzy Pracowniczej wynosi 1 akcja. Maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji objęta zapisem przez Inwestora w Transzy Pracowniczej nie może być większa niż liczba Akcji Nowej Emisji określona przez Spółkę w stosunku do danego Inwestora w Transzy Pracowniczej. W przypadku zamiaru objęcia przez Inwestorów w Transzy Pracowniczej większej liczby Akcji Nowej Emisji niż liczba akcji wynikająca z ich udziału w Transzy Pracowniczej, Inwestorzy w Transzy Pracowniczej mogą złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych (po cenie nieuwzględniającej dyskonta dla Inwestorów w Transzy Pracowniczej).

 • 13

  Inwestorom w Transzy Pracowniczej zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji do nabycia których uprawnieni będą poszczególni Inwestorzy w Transzy Pracowniczej), które nie będą podlegały redukcji.


Punkty Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje PCF Group S.A. (People Can Fly) od Inwestorów Indywidualnych.

Kontakt

Michał Wierzchowski, ccgroup
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl