Pages

PCF Group przygotowuje się do emisji akcji serii G, która dopełni finansowanie strategii rozwoju Grupy

PCF Group przygotowuje się do emisji akcji serii G, która dopełni finansowanie strategii rozwoju Grupy

NINIEJSZY MATERIAŁ I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

NINIEJSZY MATERIAŁ SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO MATERIAŁU.

10 lipca 2023 r.

PCF Group zamierza przeprowadzić emisję do 2,51 mln akcji serii G, z której zamierza pozyskać co najmniej 100,9 mln zł. Planowana emisja to drugi etap finansowania zaktualizowanej strategii rozwoju grupy People Can Fly, ogłoszonej pod koniec stycznia br.

Emisja akcji serii G stanowi uzupełnienie emisji akcji serii F, w ramach której Spółka przydzieliła 3,34 mln akcji z ogólnej puli 5,85 mln oferowanych akcji. Łączna liczba akcji serii F (3,34 mln) i G (2,51 mln) wyniesie zatem nie więcej niż 5,85 mln sztuk, czyli tyle ile wynosiła maksymalna liczba akcji, którą Spółka była gotowa zaoferować w ramach oferty publicznej przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca. Nie spowoduje więc rozwodnienia kapitału ponad to, co było pierwotnie planowane.

Zaktualizowana strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada wydanie większości gier z jej portfela w modelu self-publishing. Jednocześnie Spółka pozostaje otwarta na współpracę z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire). Tego rodzaju umowy zapewniają PCF Group stabilność finansową, mają pozytywny wpływ na generowane przychody i przepływy pieniężne.

Celem strategicznym PCF Group jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022.

Realizacja przyjętej strategii wymaga zapewnienia adekwatnego finansowania. Na przełomie maja i czerwca przeprowadziliśmy emisję akcji serii F, z której pozyskaliśmy około 134,4 mln zł. To mniej niż planowaliśmy, dlatego przygotowujemy się do emisji akcji serii G. W międzyczasie zrealizowaliśmy kilka naszych zamierzeń biznesowych, m.in. zawarliśmy umowę produkcyjno-wydawniczą z Microsoft Corporation zakładającą wyprodukowanie przez nas gry z segmentu AAA o nazwie kodowej Projekt Maverick oraz podpisaliśmy niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy z renomowanym wydawcą ze Stanów Zjednoczonych na produkcję nowej gry wideo na platformy VR o nazwie kodowej Dolphin. Sądzimy, że rynek to docenia. Zakładamy, że akcje serii G zostaną zaoferowane co najmniej po tej samej cenie, co akcje serii F, czyli 40,20 zł za akcję, lub wyższej, a zatem łączna wartość emisji wyniesie co najmniej 100,9 mln zł. Pozwoli nam to uzyskać planowaną pierwotnie kwotę, bez dodatkowego rozwadniania kapitału ponad to, co zapowiadaliśmy w ramach pierwszej tegorocznej emisji – powiedział Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group.

Drugi etap finansowania kapitałowego

Przeprowadzona na przełomie maja i czerwca emisja akcji serii F miała objąć maksymalnie około 5,85 mln akcji, z której PCF Group planowała pozyskać od około 205 mln do około 295 mln zł. Ostatecznie, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu, Spółka zdecydowała o zaoferowaniu około 3,34 mln akcji po 40,20 zł za akcję. Oferta została skierowana niemal wyłącznie do firmy KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcy i producenta gier, z którym PCF Group wcześniej zawarła umowę inwestycyjną.

Planowana emisja akcji serii G stanowi uzupełnienie emisji akcji serii F i obejmie do 2,51 mln akcji (łączna liczba akcji serii F i serii G wyniesie tym samym maksymalnie około 5,85 mln sztuk, czyli tyle ile maksymalna liczba akcji, którą Spółka była gotowa zaoferować w ramach czerwcowej oferty publicznej).

Na mocy dodatkowego porozumienia zawartego z KRAFTON w połowie czerwca tego roku, południowokoreański wydawca będzie mieć prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G po cenie 40,20 zł za akcję w takiej liczbie, która pozwoli mu utrzymać 10-proc. udział w kapitale zakładowym PCF Group, niezależnie od liczby i ceny akcji serii G obejmowanych przez innych inwestorów.

Stosowna uchwała dotycząca planowanego podwyższenia kapitału zakładowego PCF Group zostanie poddana pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie, które zostało zwołane na 7 sierpnia br. Projekt uchwały przewiduje, że emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w analogiczny sposób, jak oferta akcji serii F, tzn. w trybie subskrypcji prywatnej (niewymagającej opublikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do zaproszonych do udziału w niej inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25% akcji Spółki (na koniec dnia 7 sierpnia br.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

Termin przeprowadzenia emisji akcji serii G będzie uzależniony od warunków rynkowych. – Będziemy na bieżąco analizować sytuację rynkową i szukać optymalnego terminu na przeprowadzenie oferty akcji. Będziemy mieć na to do 6 miesięcy od momentu uchwalenia podwyższenia kapitału przez NWZ – wskazał Sebastian Wojciechowski.

Poza wpływami z emisji akcji, na realizację zaktualizowanej strategii Spółka planuje przeznaczyć także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania, które nie spowodują rozwodnienia udziału akcjonariuszy.

Osiem projektów w portfelu, kolejny w negocjacjach

People Can Fly pracuje obecnie nad ośmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Pięć z nich to gry z segmentu AAA, z czego dwie realizowane są w modelu work-for-hire: Projekt Gemini (na zlecenie Square Enix, obecnie już w fazie produkcji) oraz Projekt Maverick (na zlecenie Microsoft Corporation). Trzy kolejne gry z segmentu AAA – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – znajdują się w preprodukcji i Spółka zamierza je wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Kolejną grą jest Projekt Red, z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej. W portfelu People Can Fly znajdują się także dwie gry przeznaczone na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Bulletstorm VR (wcześniej pod nazwą kodową Thunder) oraz Green Hell VR – realizowane przez Incuvo, spółkę zależną PCF Group.

Ponadto, w drugiej połowie czerwca Spółka podpisała list intencyjny i rozpoczęła negocjacje z renomowanym amerykańskim wydawcą dotyczące potencjalnej współpracy przy realizacji gry na platformy VR o nazwie kodowej Dolphin i przewidywanym budżecie na produkcję w wysokości od 16 do 24 mln USD. Jeśli prowadzone negocjacje zakończą się pozytywnie, portfel gier realizowanych przez People Can Fly powiększy się o kolejny projekt prowadzony w modelu work-for-hire.

***

People Can Fly zostało założone w 2002 roku i zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. People Can Fly wyprodukowało m.in. gry: Painkiller (premiera w 2004 roku), Bulletstorm (2011), Gears of War: Judgment (2013) oraz Outriders (2021).

W Grupie pracuje obecnie ponad 640 osób, dwie trzecie w Europie i jedna trzecia w Ameryce Północnej, z czego ponad 500 osób to deweloperzy.

W styczniu 2023 roku Grupa zaktualizowała swoją strategię rozwoju. Zakłada ona wzmocnienie działalności wydawniczej, realizację większości projektów w modelu self-publishing oraz w modelu gra jako usługa (Game as a Service), a także zastosowanie zróżnicowanych modeli monetyzacji wydawanych gier. Grupa planuje dalszą rozbudowę zespołów deweloperskich i rozwijanie talentów, jak również inwestycje w nowe segmenty przemysłu rozrywkowego.

W 2022 roku przychody Grupy wyniosły 171,5 mln zł, a skonsolidowany wynik EBITDA (tj. zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł 48,2 mln zł.

Od grudnia 2020 roku akcje spółki PCF Group, do której należy studio People Can Fly, notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

NBS Communications
Piotr Wojtaszek

e-mail: pwojtaszek@nbs.com.pl

kom. 500 202 355

Krzysztof Woch

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

kom. 516 173 691

***

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym oraz został przygotowany wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących emisji i oferty nowych akcji PCF Group S.A. („Spółka”). Niniejszy materiał nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym materiale („Akcje Nowej Emisji”) i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich oferty lub subskrypcji, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Nowej Emisji. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego materiału żadnych materiałów służących promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodne z prawem. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani emisji ani zachęty do złożenia oferty zakupu, nabycia lub objęcia akcji w kapitale Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryce lub innych krajach lub jurysdykcjach. Niniejszy materiał nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Akcje Nowej Emisji nie były ani nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani w żadnym stanowym organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych ani w żadnym organie innych jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i zgodnych z właściwymi przepisami stanowego prawa papierów wartościowych i przepisami takiego prawa obowiązującymi w innych jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akcje Nowej Emisji nie uzyskały zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia ani rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), stanowych komisji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani innych organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żaden z tych organów nie dokonywał merytorycznej oceny ani zatwierdzenia oferty Akcji Nowej Emisji. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryce ani na rachunek lub na rzecz obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki i osób pochodzących z tych krajów.

Niniejszy materiał zawiera (lub może zawierać) pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak „mieć na celu”, „przewidywać”, „być przekonanym”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „oczekiwać” i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym materiale dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym materiale mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego materiału. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym materiale nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Niniejszy materiał nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Nowej Emisji. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Nowej Emisji w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane.

Niniejszy materiał nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Nowej Emisji. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym materiale oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

PCF Group prepares for issue of Series G shares, which will supplement the financing of the Group’s development strategy

PCF Group prepares for issue of Series G shares, which will supplement the financing of the Group’s development strategy

THIS MATERIAL AND THE INFORMATION HEREIN, IS RESTRICTED AND IS NOT FOR PUBLICATION, RELEASE, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, OR FORWARDING DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

FURTHER, THIS MATERIAL IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT AN OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION.

PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS MATERIAL.

10 July 2023

PCF Group intends to conduct the issue of up to 2.51 million Series G shares, from which it expects to raise at least PLN 100.9 million. The planned issue is the second stage of financing the updated development strategy of the People Can Fly group, announced at the end of January 2023.

The issue of Series G shares will supplement the issue of Series F shares under which the Company has allotted 3.34 million shares out of a total pool of 5.85 million shares. The combined number of Series F shares (3.34 million) and Series G shares (2.51 million) will therefore not exceed 5.85 million, which is the maximum number of shares the Company was prepared to offer in the May/June public offering. There will therefore be no capital dilution beyond that originally planned.

The updated development strategy of the People Can Fly group calls for release of most of the games from its portfolio in the self-publishing model. At the same time, the company remains open to cooperation with renowned partners in the work-for-hire model. Such contracts offer PCF Group financial stability, with a positive impact on generation of revenue and cashflows.

The strategic goal of PCF Group is to generate at least PLN 3 billion in cumulative revenues in 2023–2027, nearly five times more than in 2018–2022.

“Implementation of our adopted strategy requires that we secure adequate financing,” said Sebastian Wojciechowski, CEO and principal shareholder of PCF Group. “In late May and early June we conducted the issue of Series F shares, from which we raised about PLN 134.4 million. That was less than we planned, which is why we are preparing to issue Series G shares. In the meantime, we have executed several of our business targets, including conclusion of a development and publishing agreement with the Microsoft Corporation for development of a game from the AAA segment code-named Project Maverick, and signed a nonbinding letter of intent for potential cooperation with a renowned publisher from the United States for development of a new video game for VR platforms code-named Dolphin. We believe that the market will value this. We plan to offer the Series G shares for at least at the same price as the Series F shares, i.e. PLN 40.20 per share, or higher, and thus the total value of the issue should be at least PLN 100.9 million. This will allow us to raise the amount originally planned, without additional dilution of the capital beyond what we announced in the first issue this year.”

Second stage of equity financing

The issue of Series F shares conducted in late May and early June was to include a maximum of about 5.85 million shares, from which PCF Group expected to raise about PLN 205 to 295 million. Ultimately, after the book-building, the company decided to offer about 3.34 million shares at PLN 40.20 per share. The offering was directed almost entirely to Krafton, a South Korean publisher and developer of games with which PCF Group had previously signed an investment agreement.

The planned issue of Series G shares will supplement the issue of Series F shares and cover up to 2.51 million shares (the combined number of Series F and Series G shares will thus be a maximum of about 5.85 million shares, i.e. the same as the maximum number of shares the company was prepared to sell in the June offering).

Under an additional agreement concluded with Krafton in mid-June of this year, the South Korean publisher will have a right of priority in taking up Series G shares at a price of PLN 40.20 per share, in a number that will allow it to maintain a 10% share in the capital of PCF Group, regardless of the number and price of Series G shares taken up by other investors.

The resolution on the planned increase in the share capital of PCF Group will be put to a vote at the Extraordinary General Meeting called for 7 August 2023. The draft resolution provides that the issue of Series G shares will be conducted in a manner analogous to the offering of Series F shares, i.e. via private subscription (not requiring publication of a prospectus), directed exclusively to eligible investors invited to take part in the offering or investors subscribing for shares with a total value of at least EUR 100,000. The issue will be conducted excluding the pre-emptive rights of current shareholders, but shareholders eligible to take part in the offering, holding at least 0.25% of the company’s shares (at the end of the day on 7 August 2023), will have a right of priority in taking up new shares enabling them to maintain their existing share in the capital.

The timing of the issue of Series G shares will depend on market conditions. According to Sebastian Wojciechowski, “We will analyse the market situation on an ongoing basis and look for the optimal time to conduct the offering of shares. We will have up to six months to do this, counting from the date of adoption by the Extraordinary General Meeting of the resolution increasing the share capital.”

In addition to proceeds from the issue of shares, for the purpose of implementing the new strategy the company intends to use its own cash, operating funds generated by the company, and other available sources of financing that do not result in dilution of shareholder interests.

Eight projects in the pipeline, another in negotiations

People Can Fly is currently working on eight projects at various stages of advancement. Five of them are games from the AAA segment, two of which are being developed in the work-for-hire model: the game code-named Project Gemini (commissioned by Square Enix, already in the production phase) and Project Maverick (commissioned by Microsoft Corporation). Three more games in the AAA segment—Project Dagger, Project Bifrost and Project Victoria—are in pre-production, and the company plans to release them in the self-publishing model, with launches in 2025–2026. Another game is Project Red, from the compact-AAA segment, currently in the concept stage. The People Can Fly pipeline also includes two games for virtual reality platforms—Bulletstorm VR (previously code-named Thunder) and Green Hell VR—developed by PCF Group subsidiary Incuvo.

Moreover, in the second half of June the company signed a letter of intent and began negotiations with a renowned American publisher for potential cooperation in development of a game for VR platforms code-named Dolphin, with an anticipated development budget of USD 16 to 24 million. If the negotiations are successful, the pipeline of games developed by People Can Fly will be joined by another project pursued in the work-for-hire model.

***

People Can Fly was founded in 2002 and is one of the pioneers on the market for shooter games in Europe, and one of the top three most experienced Polish developers of games from the AAA segment. People Can Fly has developed such games as Painkiller (launched in 2004), Bulletstorm (2011), Gears of War: Judgment (2013) and Outriders (2021).

There are currently over 640 people working in the group, two-thirds of them in Europe and one-third in North America, of whom over 500 are game developers.

In January 2023 the group updated its growth strategy. It calls for increased publishing activity, implementation of most projects in the self-publishing model and the game-as-a-service model, as well as the use of diverse models for monetization of the games published by the group. The group plans further increases in the size of production teams and development of talent, as well as investments in new segments of the entertainment industry.

In 2022 the group generated revenue of PLN 171.5 million and consolidated EBITDA (operating profit plus amortization) of PLN 48.2 million.

The shares of PCF Group, which owns the People Can Fly studio, have been listed on the Warsaw Stock Exchange since December 2020.

***

For more information please contact:

NBS Communications
Piotr Wojtaszek
e-mail: pwojtaszek@nbs.com.pl
mobile: +48 500 202 355
Krzysztof Woch
e-mail: kwoch@nbs.com.pl
mobile: +48 516 173 691

***

IMPORTANT NOTICES
This material is solely for information purposes and has been prepared exclusively in order to provide essential information on the terms of the issuance and the offering for the new shares of PCF Group S.A. (the “Company”). This material is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the offering or subscription of the shares of the Company referred to in this material (the “New Shares”) and does not represent advertisement or promotional material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the New Shares or their subscription, purchase or offering or for the purpose of encouraging an investor, whether directly or indirectly, to acquire or subscribe for the New Shares. The Company has not published and has no intention of publishing any materials aimed at promoting the New Shares or their subscription or purchase after the date of this material.

This material and the information contained in it is not for publication, release, transmission, distribution or forwarding, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or any other jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful. This material is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy, acquire or subscribe for shares in the capital of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or any other state or jurisdiction. This material has not been approved by any supervising authority or stock exchange. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of such jurisdictions.

The New Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, pledged, taken up, resold, transferred or delivered, directly or indirectly, in or into the United States absent registration under the Securities Act, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. The New Shares have not been approved, disapproved or recommended by the U.S. Securities and Exchange Commission, any state securities commission in the United States or any other U.S. regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the New Shares. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of the United States, Australia, Canada, Japan, the Republic of South Africa.

This material contains (or may contain) certain forward-looking statements with respect to certain of the Company’s current expectations and projections about future events. These statements, which sometimes use words such as “aim”, “anticipate”, “believe”, “intend”, “plan”, “estimate”, “expect” and words of similar meaning, reflect the Company’s Management Board’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which may occur in the future, are beyond the Company’s control and could cause actual results and performance to differ materially from any expected future results or performance expressed or implied by the forward-looking statement. Statements contained in this material regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. The information contained in this material is subject to change without notice and, except as required by applicable law, the Company does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it, nor do they intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this material. No statement in this material is or is intended to be a profit forecast or profit estimate or to imply that the earnings of the Company for the current or future financial years will necessarily match or exceed the historical or published earnings of the Company. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, the recipient should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual results or otherwise.
This material does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in the New Shares. Any investment decision to subscribe for or acquire the New Shares in the offering, subscription and/or sale of such shares must be made solely on the basis of publicly available information, which has not been independently verified.
This material does not constitute an invitation to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities in any jurisdiction. This material does not constitute a recommendation concerning any investor’s option with respect to the offering, subscription and/or purchase of the New Shares. Each investor or prospective investor should conduct his, her or its own investigation, analysis and evaluation of the business and data described in this material and publicly available information. The price and value of securities can go down as well as up. Past performance is not a guide to future performance.

Copyright © 2015 PCF GROUP S.A. All rights reserved.
Please enter your birth date to continue
x